fbpx
top

Oxid uhličitý a staviteľstvo

Čo znamená zabudovanie CO2 do dreva? Akým spôsobom tento proces prebieha a ako vplýva na udržateľnosť stavby?

Oxid uhličitý (CO2) je bezfarebný  plyn, ťažší ako vzduch, bez chuti, zápachu. Pri vdýchnutí tohto plynu vytvára kyslú chuť a štipľavé pocity na sliznici. V pevnom skupenstve sa s ním stretávame pod názvom suchý ľad. V atmosfér absorbuje infračervené žiarenie a prispieva k vzniku skleníkového efektu a následne ku globálnemu otepľovaniu.    
Stavebný priemysel je po výrobe potravín najväčším spotrebiteľom surovín a tiež materiály, ktoré sú používané v stavebníctve, majú vážny dopad na životné prostredie. Množstvo materiálov je vyrobených neudržateľným spôsobom alebo sú dovážané z veľkej diaľky.  Práve preprava má potom negatívny dopad na produkciu CO2. Rovnako dôležité je obmedzenie plytvania surovinami a stratám počas výroby, procesu výstavby a celkovej životnosti dokončených stavieb. Aj neskoršia možná recyklácia stavby by mala zaisťovať, aby sa zachovala pôvodná úroveň kvality materiálov.  

Emisie CO2 ekv. (GWP – Global Warming Potential – potenciál globálneho otepľovania) zahrňuje emisie látok, ktoré prispievajú k tvorbe skleníkového efektu. Množstvo CO2, ktoré sa v atmosfére vyskytuje, sa používa ako zrovnávací ekvivalent. Uvádza koľko kilogramov CO2 sa uvoľní pri výrobe materiálu. U vybraných materiálov, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty emisií CO2 sú železobetóny, keramika, polystyrény, penové sklá, ovčia vlna, vlny zo sklenených a minerálnych vlákien. Prírodné materiály, ktoré pri raste absorbujú CO2 majú zápornú hodnotu GWP, než materiály umelo vyrobené. 

Udržateľnosť CLT systému

Jednou z najdôležitejších výhod je schopnosť dreva izolovať uhlík a ukladať ho. Napríklad, ak môžeme nahradiť kubický meter betónu kubickým metrom dreva, z atmosféry sa zníži asi tona (1 000 kilogramov) emisií CO 2

  • CLT ponúka vysokú pevnosť, štrukturálnu jednoduchosť a ľahšiu environmentálnu stopu ako betón alebo oceľ v stavbách – CLT je uhlíkovo negatívny a používa drevo výlučne z trvalo udržateľných lesov. Environmentálna stopa drevenej konštrukcie je o 60% až 75% nižšia ako u ekvivalentu vyrobeného z ocele a / alebo cementu. 
  • Umožňuje rýchlejšiu inštaláciu, znižuje množstvo odpadu a zlepšuje tepelný výkon budov
  • Prispôsobí sa požiadavkám projektu – je možné upraviť hrúbku a dĺžku, rovnako ako doba výstavby na mieste je niekoľko dní oproti týždňom a mesiacom pri betónovej a oceľovej konštrukcii. 
  • Vytvára veľmi málo odpadu – komponenty CLT sa dodávajú za účelom plánovania just-in-time a prichádzajú na miesto ako súprava, čo má za následok minimálne požiadavky na skladovanie. Vysoký stupeň prefabrikácie skracuje pracovný čas na mieste a je menšia pravdepodobnosť nepredvídaných udalostí. Je to tiež čistejší a suchý systém, ktorý generuje menej odpadu
  • Proces výroby CLT využíva podstatne menej energie z fosílnych palív na jednotku objemu ako oceľ, betón alebo hliník, čo znamená, že drevo má veľmi nízku uhlíkovú stopu. Okrem toho približne polovicu suchej hmotnosti dreva predstavuje uhlík, ktorý sa odoberá z atmosféry a nahradzuje sa kyslíkom, ktorý udržuje život a uskladňuje sa na celú životnosť stromu a následný výrobný proces. Certifikácia spotrebiteľského reťazca je dôležitá, aby sa zabezpečilo, že produkty pochádzajú z udržateľných zdrojov. V porovnaní s tonou CO2 emitovanou do atmosféry na každý kubický meter vyprodukovaného betónu sa odhaduje, že drevo z certifikovaných lesov absorbuje počas svojej rastovej fázy celkovo 887 kg CO2 na m3